arrow_circle_hover arrow_circle arrow_down arrow icon_check_input icon_check icon_download_hover icon_download icon_home icon_location_small icon_location icon_mail icon_phone icon_play_hover icon_play icon_print icon_search externlink kartel magic_circles linkedin twitter

Wie is Anton Constandse?

Journalist en publicist/filosoof Anton Constandse (1899 – 1985) was een prominent vrijdenker en een radicaal humanist. In de Tweede Wereldoorlog werd hij gevangen gezet door de Duitse bezetter en in 1945 weer vrijgelaten. Tot aan zijn pensioen in 1964 was hij hoofdredacteur buitenland van het Algemeen Handelsblad. Nog lang daarna bleef hij een geliefd spreker en een onvermoeibaar strijder voor de menselijke waardigheid.
Anton Constandse leidde een leven tegen de stroom in, altijd oprecht en waarheidlievend. Hij was erg op zijn privacy gesteld maar had een warme belangstelling voor mensen, voelde zich voor niemand te goed en nam iedereen voor vol aan. Hij karakteriseerde zichzelf als ”een ambachtsman wiens werktuig het woord is. Soms opstandig, vaak in vrijheid analyserend en gewoonlijk afkerig van dienstbaarheid”.

Inspraak en zeggenschap

Bij de Stichting Anton Constandse heeft iedereen het recht op inspraak en medezeggenschap. U als cliënt beslist mee over de ondersteuning en het wonen binnen de stichting. Er zijn binnen de Stichting Anton Constandse verschillende inspraakmogelijkheden voor cliënten.

Cliëntencommisie

Op iedere werkeenheid kan er een cliëntencommissie gevormd worden, die meepraat over praktische zaken op de werkeenheid. Een cliëntencommissie adviseert een werkeenheid, bijvoorbeeld over het besteden van het ontspanningsgeld of bij aanname van nieuw personeel. U kunt bij uw ondersteuner nagaan of er al een cliëntencommissie binnen uw werkeenheid bestaat of u kunt er, samen met de ondersteuner cliëntencommissie van uw werkeenheid, één oprichten.
Bij gebrek aan een cliëntencommissie op een werkeenheid, neemt het huiskameroverleg dit over.

Cliëntenraad

De Stichting Anton Constandse heeft een actieve cliëntenraad, waarin wordt meegepraat over belangrijke zaken op organisatieniveau. De cliëntenraad adviseert het bestuur over alle zaken die direct cliënten aangaan, waaronder de kwaliteit van ondersteuning in zowel de beschermende woonvormen, als bij ondersteuning thuis. Er wordt maandelijks vergaderd en elk kwartaal is er een overlegvergadering met het bestuur. U kunt de notulen van de cliëntenraadsvergaderingen opvragen bij uw ondersteuner. Als u een cliëntenraadsvergadering wilt bijwonen, kunt u zich aanmelden per e-mail op clientenraad@stichtingantonconstandse.nl

Huiskameroverleg (HKO)

Een huiskameroverleg wordt per locatie of per verdieping gehouden. De werkeenheid organiseert het overleg,

waarbij alle cliënten van de locatie aanwezig dienen te zijn. In een huiskameroverleg worden bijvoorbeeld de woonafspraken besproken en de belangrijke zaken die nodig zijn voor een goede sfeer in huis.
Voor meer inspraakmogelijkheden en verdere informatie over inspraak en medezeggenschap, kunt u de folder ‘Inspraak & medezeggenschap’ lezen. Deze kunt u krijgen via uw ondersteuner of hier downloaden.

Klachten en incidenten

Als u een klacht hebt over een medewerker of over de Stichting Anton Constandse, of als u een vervelend incident hebt meegemaakt binnen de stichting, kunt u een afspraak maken met de cliëntvertrouwenspersoon, de heer Frank Schneider. U kunt uw verhaal bij hem kwijt en hij kan u, onafhankelijk van de stichting, helpen en adviseren over de te nemen stappen. Hij is telefonisch bereikbaar op 06 10 48 68 79, of per e-mail op cvp@stichtingantonconstandse.nl